Participació ciutadana i cocreació: Claus per a una mobilitat escolar sostenible

La participació ciutadana i la cocreació són fonamentals per dissenyar una mobilitat escolar més sostenible.

Involucrar escolars, famílies, centres educatius i l'administració pública en el procés de presa de decisions garanteix que les solucions implementades siguin efectives i satisfacin les necessitats de tots els actors involucrats.

A continuació, es presenten quatre passos clau en un procés de participació ciutadana i cocreació, acompanyats per una persona experta en participació i processos:

  1. Identificació de necessitats i prioritats: En aquesta etapa, es fan consultes i enquestes per recopilar informació sobre les necessitats i prioritats dels diferents actors involucrats en la mobilitat escolar. Aquesta informació és crucial per garantir que les solucions proposades siguin adequades i pertinents per a la comunitat.
  2. Taller de co-creació: S'organitza un taller de cocreació on escolars, famílies, personal del centre educatiu i representants de l'administració pública treballen junts per generar idees i propostes per millorar la mobilitat escolar. La persona experta en participació i processos facilita la dinàmica del taller i assegura que totes les veus siguin escoltades i tingudes en compte.
  3. Anàlisi i selecció de propostes: Un cop generades les propostes, es realitza una anàlisi conjunta per avaluar-ne la viabilitat i el potencial impacte en la mobilitat escolar. La persona experta en participació i processos guia aquesta anàlisi, ajudant els participants a seleccionar les propostes més prometedores i adequades per a la comunitat.
  4. Implementació i seguiment: Amb les propostes seleccionades, s'elabora un pla d'acció per implementar-lo. Ladministració pública, juntament amb el centre educatiu i les famílies, és responsable de dur a terme les accions proposades. La persona experta en participació i processos supervisa el progrés i brinda suport durant la implementació, garantint que les solucions s'ajustin a les necessitats identificades i que es facin ajustaments si cal.

Involucrar tots els actors en un procés de participació ciutadana i cocreació és essencial per garantir que les solucions de mobilitat escolar siguin sostenibles i efectives.

En treballar junts, escolars, famílies, centres educatius i l'administració pública poden aconseguir un canvi significatiu en la manera com els nens i les nenes es desplacen cap ai des de l'escola, promovent una mobilitat més sostenible, segura i saludable per a tothom.